Læs om vores politik her

Gode rammer, bedre fællesskaber

Et samfund hvor vi kan selv, men slutter ring om de som ikke kan.

Du er værdifuld, vi har brug for dig, du betyder noget for vores samfund.
For os er vi alle først og fremmest mennesker, i samme båd, i samme land, i samme situation.
Vi kan hverken lukke øjnene for de udfordringer der findes i byer eller bygder, i Syd eller Nord, for vore landsmænd bosat i Danmark, eller for tilflyttere der bor i vores land.
Der skal være plads til os alle, og vi har alle en rolle at spille i vores land, vores nærmiljø, i forhold til vort lands fremtid.
Ingen skal efterlades med en dårlig følelse i maven af, ikke at være rigtig.
Hvert eneste menneske er værdifuldt.

Samarbejdspartiet garanterer at vi står sammen med dig.
Vi har brug for os alle – for at skabe fremtidens Grønland.
Alle mennesker i Grønland er nødt til at stå skulder ved skulder, hånd i hånd – for at sikre en god fremtid for vores børn.
Menneskene i vort land er rygraden i samfundet.

Uanset om du arbejder som rengøringsdame eller direktør, uanset om du taler engelsk, dansk eller grønlandsk, uanset om du kæmper med at betale regninger eller om du har overflod har vi plads til dig.
Det centrale er, at vi lærer at styrke hinanden – at gøre plads til hinanden.
Vi må kollektivt løfte vort selvværd, rose, forstå hinanden og holde vore børn og børnebørns fremtid for øje når vi snakker politik. Vi er både individer og en del af helheden som udgør vort land.

Vi skal have et samfund som understøtter og fremhæver mennesker som skaber selv fra bunden, som bidrager til vor udvikling, som betaler skat, som beskytter sin familie, som arbejder i vore firmaer.
Hver eneste der kæmper hver eneste dag, for vor sammenhængskraft i landet.
I skal hyldes for det arbejde I gør for jer selv, og jeres familie – og som en del af samfundet.
Menneskets uafhængighed, menneskets glæde ved at kunne selv – fra barnet rækker ud efter en bordkant for at stå selv første gang, til barnets første skoleår, og igennem hele livet, skal vi som samfund skabe de bedste rammer for at du kan løfte dig selv, og føler du er en del af fællesskabet.

De mennesker der ikke kan klare sig selv, skal have en hjælpende hånd, og et værdigt liv: har de brug for hjælp fra det offentlige i en periode, eller resten af deres liv, skal de have hjælp.
Denne hjælp skal kunne ydes uden at mennesket føler sig som en mindre vigtig del af fællesskabet.

Fællesskab er kun oprigtigt fællesskab, når man har frihed til at være sig selv.
Identificerer du dig selv som tilflytter, eller grønlænder? Som LGBTQ familie, eller heteronorm kernefamilie? Som overlever fra seksuelle overgreb, misbrug eller vold – eller som et barn af en lykkelig opvækst? Som primært dansktalende, engelsksproget eller udelukkende grønlandsksproget?
Som fattig eller rig, som iværksætter eller lønmodtager? Som førtidspensionist, eller nyuddannet?
Der skal være plads til dig, og du skal vide du er værdifuld for Grønland, uanset hvordan du identificerer dig selv.

Ringen skal sluttes

I Samarbejdspartiet mener vi, at der skal være fokus og samarbejde med borgerne omkring deres livscyklus og yde støtte undervejs, hvis der sker noget utilsigtet og der opstår et behov for hjælp. At have muligheden for at yde støtte i en livscyklus er vigtig for Samarbejdspartiet, fordi der er brug for alle hænder i samfundet.

Borgere får babyer, babyer bliver til børn, der kommer i daginstitution og senere i skole. Børnene bliver unge og de får en uddannelse og kollegieplads, de unge bliver færdige med deres uddannelser og får job og bolig. Borgerne aldres alle og kommer på plejehjem. Babyer, børn og unge er vigtigt for et stærkt fundament i et land i udvikling og derfor endnu vigtigere, at der opretholdes et godt liv fra vugge til grav.

Samarbejdspartiet anerkender at det er en drøm for alle, at have en god livscyklus, hvor der ikke er nogen udsving, men samtidig anerkender vi også, at det ikke er alle der har de samme muligheder. Nogle bliver syge, andre mister deres jobs, nogle afbryder deres uddannelser, nogle kan ikke finde en bolig og har ikke råd til en passende bolig, nogle børn har svære opvækstvilkår, nogle udvikler et misbrug m.m. og dermed går den livscyklus i stykker.

Det er ikke kun ødelæggende for det enkelte individ, men er mærkbart for hele samfundet, såfremt der ikke sker en hurtig og tidlig indsats, når livet gør ondt.
Vi bør sigte efter, at opbygge en social sektor, som kan yde støtte i en hvilken som helst periode i borgernes livscyklus, så alle borgere får den frihed til at indrette deres liv som de ønsker.

Indtægter

Det kræver penge for at kunne yde den bedste service overfor borgerne og de penge får vi fra et stærkt erhvervsliv, og skat, men også fra Bloktilskuddet fra Danmark.
Vi skal styrke fiskeriet, private erhverv, skabe flere skatteindtægter, se på vort råstof-område, bruge vort Bloktilskud bedre, skabe flere jobs i turisme sektoren og udvikle nye erhverv, f.eks. IT-kompetencer, international kunst, sørge for solide uddannelser til vore borgere, og være åbne for at skabe andre erhverv.

Det er vigtigt, at der sker en konstant og kontinuerlig udvikling på uddannelsesområdet der lider i dag, og vidensopbygning i samfundet skal have en langt højere prioritet politisk, så vi kan opretholde en god og fornuftig økonomi med råderum til de magre tider.
Derfor er det vigtigt at investeringslysten fra udlandet fremmes, at mulighederne for potentielle værdiskabende og jobskabende erhverv tilskyndes og støttes, ved at der også værnes om vores ressourcer og miljø, at mulighederne konstant udvikles i takt med samfundets udvikling og behov.
Det er særligt vigtigt at skabe en sammenhængende og stabil politisk sektor, hvor samarbejde på tværs af mynidgheder, og instanser som kommuner og Selvstyre, samt mellem byer og bygder, og befolknings grupper skaber et sammenhængende land.
Et stabilt politisk liv sikrer, at vi kan tiltrække investeringer udefra, og Samarbejdspartiet ser helst investeringer fra nationer som har gode menneskerettigheder, som vi kan sammenligne os med, og som vi ønsker afspejlet i vort samfund.

Sammen er vi stærkere.

Bolig & byggeri

Samarbejdspartiet ønsker langsigtede politiske forlig på boligområdet. Vi vil genindføre 10/40/50 lån og gøre det eftertragtet at købe, bygge og vedligeholde sin egen bolig. Vi ønsker et stabilt byggeri som udbydes på både pris og kvalitet, og både private aktører samt investeringsfonde inviteres til at bygge i Grønland – herunder også i de mindre byer.

Miljø & Energi

Vi ønsker et mere klima- og miljøvenligt Grønland uden plasticforurening og efterladte dumpe. Vi ønsker flere forsøg med alternative energiformer, f.eks batteri- og solteknologi, og gerne i samarbejde med bygdebefolkningen i forskellige dele af landet. Vi ser nye jobmuligheder på miljøområdet. Afgiftsfritagelsen for el- og hybridbiler skal forlænges, og samtidig skal afgiftssystemet revurderes.

Fiskeri

Samarbejdspartiet ønsker at fjerne den direkte politiske indflydelse på fiskeripolitikken i så mange henseender som muligt. Vi vil sikre et større langsigtet udbytte af fiskeriet ved at kombinere flere modeller for ejerskab af kvoter med nye måder at fastsætte kvotestørrelserne på. Fremtidens system skal tilgodese både de nuværende og fremtidige fiskere i Grønland, og alt fiskeri skal MSC-certificeres.

Erhverv

Vi ønsker en sammenhængende politik der forbinder erhvervsliv med uddannelse af arbejdsstyrken og indsatser på socialområdet. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet ved at investere i Grønlands menneskelige ressourcer og samtidig skabe vækst gennem inddragelse af arbejdskraft udefra. Vi vil have gennemsigtige retningslinjer for Grønlands vigtigste erhverv – fiskeriet – og skabe en stabilitet for de landbaserede erhverv der forbedrer deres konkurrenceevne overfor det offentlige. Turisme og minedrift kræver uddannet arbejdskraft og en indlagt forudsigelighed for at kunne udløse indtjening samt praktik- og arbejdspladser.

Råstoffer

Samarbejdspartiet vil starte en smidig og gennemsigtig forvaltning af råstofområdet og blive et tillidsvækkende land at gøre forretninger med. Derfor ønsker vi langsigtede politisk forlig og aftaler med bred tilslutning. Borgerne skal ikke være tilskuere til udviklingen, og derfor ønsker vi en langsom og solid opbygning af råstofområdet gennem uddannelse og ansættelse af borgerne, internationalt samarbejde og lovgivning om bæredygtighed for naturen. Grønland skal have en råstoffond, pengene skal investeres og komme samfundet til gode i mange generationer.

Rigsfællesskabet

Rigsfællesskabet skal styrkes og være fundamentet for vores frihed. Samarbejdet med Færøerne og Danmark skal udbygges og fortsat sikre vores stordriftsfordele udover bloktilskuddet og en større stemme internationalt. Rigsfællesskabet skal sikre vores statsinfrastruktur, suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion samt give os militær sikkerhed. Samarbejdspartiet mener at det moderne Grønland både er skabt af Rigsfællesskabet og de helt reelle familiebånd – ligesom at Grønland er med til at skabe historien om Rigsfællesskabet, og de mennesker der lever i det.

Forsvaret

Samarbejdspartiet ønsker et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og Forsvaret og en udvidelse af samarbejdet med Folketinget omkring udenrigspolitiske sager. Vi vil søge nye fordele for Grønlands civile forsyningssikkerhed, skibsfart og katastrofeberedskab, og nye uddannelsesmuligheder både i Forsvaret og gennem etablering af et nyt center for arktisk navigation. Vi vil beholde vores tilknytning til Danmark og fortsat være del af en fredsbærende koalition som også søger fredsbevarende initiativer.

Lufthavne

Samarbejdspartiet vil udbygge lufthavne i Ilulissat samt Nuuk og beholde anlægget i Narsarsuaq. Vi vil omdanne Kangerlussuaq til lokal lufthavn, og dermed ikke længere atlantlufthavn. Sydgrønland har ikke brug for ny lufthavn, men derimod nye veje og en enkelt færgeforbindelse, der tilsammen vil skabe bedre og billigere transportmuligheder.

Sprog

Samarbejdspartiet ønsker et flersproget samfund der er inkluderende i tanke og handling. Derfor skal vi også anerkende den sproglige diversitet og respektere hinandens sproglige kompetencer. Alle skal have ret til at deltage og blive hørt i samfundet uanset sprog. Folkeskolens fundament skal være undervisning i både grønlandsk, dansk og engelsk og sprogforskningen skal opprioriteres.

Sundhedsvæsen  

Samarbejdspartiet ønsker en væsentlig styrkelse af sundheden ved at udnytte de muligheder der findes i rigsfællesskabet. Vi ønsker en udvidet behandlingsgaranti ved flere sygdomme end vi har i dag og vi ønsker en styrkelse af personalet i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at en bedte velkomst og integrationspolitik skal styrke fastholdelsen af kvalifceret arbejdskraft i sundhedssektoren.

Børn & unge

Børn er vores fremtid og folkeskolen skal styrke deres selvværd. Yngstetrinnet i folkeskolen skal styrkes fordi det er der fundamentet for hele barnets liv lægges. Vi ønsker at børnene kommer ud fra folkeskolen med en følelse af glæde og lyst til at vende tilbage til skolen. En folkeskole der kan tilfredstille børns kreative behov er en skole der lader børn udforske deres egne idéer og giver dem kompetencen til at realisere dem. Grønlands største rigdom ligger ikke under havet ej under jorden. Vor største rigdom og fremtid ligger i vor børns sind, og folkeskolen er den ideelle platform til at forstærke børns indre kreative stemme.

Folkeskolen & børn

Vi bruger 75 millioner DKK om året alene på Majoriaq-projektet, som i princippet fungerer som en opsamlingsskole på en folkeskole, der har slået fejl. De penge skal føres tilbage til folkeskolen, så der er råd til at lærere og pædagoger får en anstændig løn og undervisningsmaterialer bliver opdateret og gøres tidsvarende. Kort sagt: Lad os bruge pengene mere fornuftigt og investere der, hvor flest mulige får den største gavn af dem.

Politiet

 

Skat

Vi bør tilgodese nye virksomheder, slanke og effektivisere administrationen i det offentlige, og tænke nyt i vore selvstyre-ejede og nettostyrede virksomheder.
Vi bør gør det lettere for erhverv og privatpersoner at bruge sine egne penge – det kommer vores samfund til gode.
Det aller, allerførste vi skal have fokus på er:
Sociale ydelser og trækning i ydelser. Det. Skal. Kunne. Betale. Sig. At. Arbejde.
Vi skal holde op med at skræmme vor selvbærende del af befolkningen væk.
Pensionister skal have lov at arbejde.

Kunst & kultur

Samarbejdspartiet mener helt konkret, at kunst med til at bygge broer, bryde tavshed, pynte, skæmme, skræmme og hele. Kunsten formidles ofte i et sprog der er universelt.  
Vi er meget stolte af alle de mangeartede grene som kunsten har i Grønland.