Samarbejdspartiets vision for Grønland
Sammen er vi stærkere.

 

Vi vil arbejde for en selvbærende økonomi baseret på frihed, viden, et solidt erhvervsliv og en plads i det globale samfund.
Samarbejdspartiet vil arbejde for retfærdighed og livskvalitet, bygget på brede politiske forlig og respekt for demokratiet. 

Samarbejdspartiet vil til enhver tid arbejde for at opnå det højeste mål af livskvalitet og retfærdighed for hver enkelt borger. Vi vil arbejde for at vores inatsisartuts beslutninger hviler på brede forlig, hvor alle bliver hørt på lige fod i det demokrati, vi har opbygget.

Grønlandsk kultur udspringer af en retfærdighedsfølelse som tilskriver os, at alle må yde, for at alle kan nyde. Der er brug for alle og alle har værdi.
Det er retfærdigt at dem der kan yde mest kan nyde mest. Det skal kunne betale sig at arbejde og yde sit.

Men alle skal have mulighed for en høj livskvalitet.
Er man ude af stand til at forsørge sig selv, så skal det stadig være muligt at have en høj livskvalitet og føle retfærdighed og tilfredshed. Det bør være et basisvilkår for ethvert menneske.
Vores behov er forskellige, derfor skal flertallets behov vægte højere end den enkeltes.
Det er vores grønlandske kulturarv.

 

Det bedst mulige for flest mulige

Samarbejdspartiet vil som princip til enhver tid vægte det fælles bedste for flest mulige højest.
Den største gode for de fleste mennesker i et moderne og globaliseret samfund opnås gennem investeringer i uddan­nelse, et godt sundhedsvæsen, velplanlagt bosætnings- og infrastruktur, gradvis privatisering af offentlige virksomheder, mindre politisk indblanding i virksomhederne og ledelser og bestyrelser med de nødvendige faglige kompetencer.
Sådan skabes den bedste ramme for erhvervsmæssig og økonomisk vækst og et godt liv for den enkelte.

Transparens og politisk stabilitet skal stimulere et dynamisk arbejdsmarked og øge eksporten, samt finansiere velfærdssamfundet. Det offentlige skal være effektivt, troværdigt og en etisk toneangivende rollemodel og samarbejdspartner for erhvervslivet.

 

Bæredygtig brug af vores natur og ressourcer

Råstoffer er vores naturlige ressourcer og er vores rene natur, som skal benyttes samvittighedsfuldt uden at ødelægge de kommende generationers muligheder for, at hente fødevarer i naturen.
Samarbejdspartiet bakker op om den nuværende lovgivning, som omhandler udnyttelse af de levende ressourcer på et videnskabeligt dokumenteret bæredygtigt grundlag og vi vil videre arbejde for at dette princip udvides til, at omfatte alle typer af vores fælles naturgivne ressourcer.
Grønlandske fødevarer skal leve op til almene hygiejniske standarder, så forudsætningerne for grønlandsk rentabel føde- og råvare-produktion kan højnes.

 

Grønlands plads i rigsfællesskabet, og internationalt

Vi ønsker at Grønland internationalt opfattes, som et land med politisk stabilitet og en troværdig politisk ledelse. Rigsfællesskabet giver os gode betingelser for at vores stemme bliver hørt i resten af verden.
Samarbejdet i Rigsfællesskabet og med de nordiske lande åbner muligheder for vidensudveksling og giver eksportfordele. Også sikkerhedspolitisk skal vi være åbne for dette samarbejde.
En selvbærende økonomi er endnu ikke en realitet, men det kan det blive ved investeringer i uddannelse, forskning og innovation på et internationalt plan.

Vores kultur og smukke natur bidrager positivt til det kulturelle verdenskort og danner rammerne for en turisme, der brødføder mange og giver vores besøgende et indblik i vores kultur og en oplevelse af vores natur, som de kan tage med hjem og berige deres eget land med.

 

Kulturel konflikt – en sorg vi anerkender og skal lære at leve med

Enhver grønlænder vil på et tidspunkt i deres liv, havde oplevet en kulturel konflikt.
Mange har følt sig sårede og ikke alle sår er helet. Fordomme og uvidenhed har gjort ondt på mange.
En stor del af befolkningen er kærlighedsbørn af det kulturelle møde. Disse oplever meget fordømmelse blot fordi de er udsprunget af en kærlighed, der er opstået på trods.
For stort fokus på fortiden blænder for nutidens muligheder for fremtiden.
Vi underkender ikke smerten, men vi ønsker at fremhæve at prisen for at dvæle i fortidens smerte og sorg skaber splittelse os imellem frem for et fremadrettet samarbejde.
Arbejder vi sammen om en fælles fremtid, beriges alle.
Alle er velkomne i vort land, og som mennesker er vi lige.

 

Samarbejdspartiets visioner bygges på brede politiske forlig

Samarbejdspartiet vil stå vagt om det nuværende repræsentative demokrati, hvor magten er tre-delt i det lovgivende Inatsisartut, det udøvende Naalakkersuisut og domstolenes dømmende magt.

Samarbejdspartiet støtter mediernes rolle, som folkets vagthund.
Ytringsfrihed og formidling af samfundskritik skal sikre transparens i den politiske beslutningsproces og give os alle indsigt og sund skepsis overfor administrationen og lovgiverne.
Et pluralistisk og interessant mediebillede er nødvendigt for at sikre borgerne nødvendig oplysning om det politiske arbejde og om samfundet som helhed, så de kan tage stilling til hvordan vi skal prioriterer vores fælles ressourcer.

Diskussioner og etiske debatter skal være en løbende mulighed for både magthavere og borgere – ikke kun umiddelbart op til et valg.
Samarbejdspartiet vil leve op til sit navn – vores fremtid skal bygges på samarbejde i brede politiske forlig, som sikrer en langsigtet og fornuftig plan for Grønland.

 

Samtale og diskussion er vejen til fred og udvikling

Samtale er grundstenen for fred og fordragelighed.
Indsatser indenfor sprogudvikling ønskes støttet gennem tålmodighed og hjælpsomhed folk imellem.
Vil man bidrage til det lokale kulturliv og være frivillig skal det værdsættes og kompetencer skal udvikles og blomstre. Sammen kan vi udrette så meget – også for de næste generationer.

Traditionelt har vi været gode til at træde til når der var brug for det og ressourcestærke plejefamilier tager sig af omsorgssvigtede børn, som man bør og gør i Grønland.
Denne uselviskhed skal støttes.

 

En selvbærende økonomi er målet

Samarbejdspartiets mål om en selvbærende økonomi kræver, at arbejdsstyrkens kompetencer udvikles og er villig til omstilling. Uddannelse både før og under ansættelsesforhold skal opmuntres og forbedres. Er man ikke-arbejdsduelig, så skal vi som samfund forbedre rammerne for, hvordan den enkelte kan bidrage positivt til fællesskabet og øge den enkeltes livskvalitet.

Bloktilskuddet har finansieret de grønlandske politiske og administrative lag og skabt en velfærd, der bygger på passiv forsørgelse og som på nogle måder, kan opfattes som en sovepude og stopklods for udvikling.
Vort lands økonomiske uafhængighed starter med økonomisk uafhængighed hos flest mulige borgere. Det kræver en ændring af skatte,- og velfærds systemet sådan, at det altid kan betale sig for den enkelte at tage et arbejde, eller at arbejde mere.
Passiv forsørgelse skal være sidste udvej, da vi har brug for alle kræfter og Selvstyret må gå foran med et godt eksempel.

Bestyrelserne i de offentligt ejede virksomheder, må ikke blot optræde som kransekagefigurer, men skal påtage sig sit arbejde og bestyrelsesansvar, og være kompetente kontrollanter af, og sparringspartnere for, direktionerne.

 

Samarbejdspartiet vil beskære de offentlige udgifter

Den hastige stigning i udgifterne i den offentlige sektor, skal begrænses og det private erhvervsliv skal opmuntres. Lovgivningen bør reformeres, så det offentlige får sværere ved at bruge offentlige midler på uvedtagne tiltag.
Reformer er et must, vi skal bruge pengene anderledes; og investere dem i vor befolkning og i vækstskabende initiativer, samt i tiltag der giver værditilvækst til samfundet.

 

Samarbejdspartiets socialpolitik fokuserer på livsværdi
Samfundet skal bedømmes på vores evne til at løfte de svage.
Er der sket uret i et liv skal vi på bedste vis yde hjælp.
Er man psykisk eller fysisk nedslidt skal fokus ligge på, hvordan værdighed opretholdes eller genoprettes. Alles værdier skal anerkendes.
Har man brug for en udstrakt hånd skal vi som samfund være klar til at række den ud.
Højere krav til hinanden starter med højere krav til os selv. Vi skal træde til når behovet er der.

Livet skal starte med den omsorg, der skal til for at skabe en god basis fremtidens generationer og skal kunne afsluttes i fred og værdighed. Længere barsel og hurtigere hjælp ved omsorgssvigt vil på langt sigt skabe de sundeste mennesker.
Hvor man end befinder sig i livet, og med hvilke som helst kort på hånden, skal vi fokusere på de muligheder og løsninger, der giver livet værdi.

Mange har uudnyttede ressourcer. Køn, etnicitet, handicap, sprog, religion, eller seksuel orientering må aldrig være årsag til bedømmelse og udelukkelse.
Kun ildhu og ihærdighed for samfundets fælles bedste er hvad et menneske skal bedømmes på.
Vi ønsker at skabe et samfund af mennesker med et højt mentalt beredskab, der kan give andre præcis lige så meget plads som man selv ønsker sig.

Vi er ikke ens og alle har ikke samme behov. Men vi er lige og har lige ret og pligt. Det stiller store krav til vores tolerance, der er en nødvendighed for at vi kan leve og arbejde sammen med åbent sind for at gøre Grønland et godt sted at være.

 

Uddannelse og kompetenceudvikling skal være enhver grønlænders ret

Et åbent sind giver også mere plads til læring. Uddannelse skal være enhver grønlænders ret.
Det forbedrer egen livskvalitet, omgangskredsens livskvalitet og hele Grønlands livskvalitet at vi har gode skoler, friskoler, efterskolemuligheder, gymnasier, kompetenceudvikling, forskning og videregående uddannelser til alle der ønsker dem.
Investering i uddannelse er en langsigtet investering. Men det forudsætter at den investering bliver i Grønland.
Samarbejdspartiet vil arbejde for at det bliver attraktivt at arbejde og leve her, efter endt uddannelse.

 

Fiskeri

Fiskeriet er Grønlands vigtigste erhverv.
Det er kritisk vigtigt, at rammebetingelserne for erhvervet er stabile og at forvaltningen af ressourcerne er bæredygtig. Vi går ind for at alt fiskeri i Grønland, skal MSC certificeres for at sikre den langsigtede bæredygtighed.
Vi går også ind for så vidt muligt at fjerne den direkte politiske kontrol med kvotestørrelser og tildelingen af kvoter.

Kvoterne skal fastsættes efter ved Harvest Control Rules, som sikrer en videnskabeligt baseret kvotefastsættelse. Ydeligere, skal tildelingen af kvoter til selskaber gives via. et kvoteråd.
Det indenskærs olympiske fiskeri skal erstattes af et kvoteret fiskeri, med en blanding af andels kvoteselskaber og Community Quotas, som er et system der giver fiskeri rettigheder til lokalsamfundene og skaber reel værdi, samt vækst for disse. Dermed sikres deres overlevelse.