Regeringen i Danmark har et Forsvarsforlig, der fastlægger rammerne for forsvarets udvikling fra 2018 til 2023. Vi som folketingskandidater, skal være på forkant med det næste forlig, og sikre Grønlands indflydelse på dette.
Vi citerer fra nuværende forsvarsforlig:

”Forsvaret har en lang tradition for at operere i Arktis. Forsvarets tilstedeværelse og opgaveløsning bygger på et tæt forhold til befolkning og de lokale myndigheder både i Grønland og på Færøerne. Det er vigtigt for Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis at styrke og udvikle dette forhold.

Der sker i disse år store forandringer i Arktis. Klimaforandringerne bevirker en øget geografisk tilgængelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt større kommerciel og videnskabelig aktivitet. Der er også en øget militær aktivitet i området.

Disse forhold betyder, at Arktis’ geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere markant.

Selvom klimaforandringer og den øgede aktivitet i området nødvendiggør øget tilstedeværelse og overvågning, er det samtidig en prioritet at fastholde Arktis som et lavspændingsområde.

I samarbejde med Grønland og Færøerne styrkes indsatsen i Arktis som følger:

– Arktis-aftalen fra december 2016, der styrker overvågning, kommando, kontrol og kommunikation samt operative indsatser i Arktis, videreføres. Hvis der opstår behov for nye initiativer, kan der omprioriteres inden for aftalens ramme. Der er afsat 120 mio. kr. årligt, i alt 720 mio. kr. i perioden, på Forsvarsministeriets bevilling. Herudover afsættes der i perioden i alt 235 mio. kr. til nedenstående yderligere initiativer.

– Der afsættes midler til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

– Der investeres i materiel til forureningsbekæmpelse i farvandene omkring Grønland.

– Etablering af en beredskabsuddannelse i Grønland, der samtænker igangværende projekter såsom Grønlandsvogterne og etablering af beredskab med hovedvægt på civile kompetencer.

– Værnepligtsafprøvning for frivillige gennemføres i Grønland.

– Der ydes støtte til grønlandske værnepligtiges hjemrejser.

– Der etableres yderligere folkeskolepraktikpladser ved Forsvarets enheder.

– Forsvaret vil ved en eventuel udvidelse af Istjenestens operative område bidrage til iskortlægningen af området nord for 62 grader nord”.

Samarbejdspartiet mener, at der alt i alt er tale om positive udviklingsperspektiver for Forsvarets indsats i Grønland, herunder også løsning af opgaver indenfor SAR, suverænitetshævdelse – herunder fiskeriinspektion på vegne af Grønlands Selvstyre, villigheden til at styrke beredskabet for forureningsbekæmpelse i farvandene omkring Grønland, styrket mulighed for grønlandske borgeres mulighed for at aftjene værnepligt i Danmark, og få en uddannelse af denne vej.
Det er også bemærkelsesværdigt, at der også i relation det civile beredskab er tale om en udvidelse af aktiviteterne i Grønland. Det er nyttigt for det er netop evnen til at yde bistand af denne karakter, der blev gennemført i forbindelse med flodbølgen, der ramte Nuugaatsiaq og den efterfølgende evakuering af både Nuugaatsiaq og Illorsuit. Noget vi sætter pris på i Samarbejdspartiet.

Vi mener, at samarbejdet mellem det danske forsvar og de grønlandske myndigheder er blevet bedre efter placeringen af Arktis Kommando i Nuuk.
Vi ser ikke umiddelbart noget behov for, at Grønland påtager sig yderligere opgaver indenfor dette område, ud over at vi naturligvis løbende skal holdes orienteret om den forsvars- og sikkerhedsmæssige udvikling i Grønland og farvande.

Konkret, at starte på:
Vi har en indlysende interesse i, at der fortsat opretholdes tilstrækkelig kapacitet i Grønland til, at suveræniteten kan sikres og at Forsvaret, herunder søværnets skibe, kan yde assistance til det civile samfund, når der er behov herfor.
Vi vil derfor, hvis vi bliver valgt til Folketinget, tidligt indlede reelt samarbejde omkring Danmarks nye strategi i Arktis. Det er vigtigt at Grønland kommer med til bordet, og er på forkant med den nye strategi der må gælde fra år 2023.

Vi mener også, at vi bør indlede snakke med Danmark, og andre allierede om, at oprette et maritimt center her i Grønland, hvor allierede – og vore egne – kan lære at sejle i arktiske og isfyldte farvande.
Vi bør etablere et ”Centre of Excellence”, for arktisk navigation, hvor NATO flådestyrker kan uddannes i at sejle og operere i isfyldt farvande. Det kunne også have betydning i relation til civil skibsfart, hvor samme center kunne uddanne og udchecke civile navigatører i arktisk sejlads.
Med de mere og mere åbne sejlruter igennem nordøst og nordvest passagen, kommer der et stigende behov for ekspertise i arktisk navigation, som Grønland kunne høste frugten af, ved i samarbejde med Danmark at etablere et kompetence center for Arktisk Navigation.