Vi skal have central enhed, der hjælper med børne,- og ungesager. 

Juridisk, rådgivningsmæssigt, koordinering, og henvisningsmæssigt. 

De skal kunne behandle sager med udsatte børn og unge i 3 tempi:

* Inden for 24 timer efter en sag opstår skal første trin i behandlingsprocessen være gennemført. Dvs. at en given anmeldelse eller underretning er undersøgt vha. politi, sundhedsvæsen eller andre myndigheder – har reageret på en indberetning eller underretning.

De første 24 timer vurderes det, om barnet skal anbringes midlertidigt uden for sit hjem, skal nyde en særlig beskyttelse i en given periode, eller hvad den første handling skal bestå i.

Kan myndigheder samtale med forældrene om beskyttelse, er det helt klart den bedste vej at gå.

Med barnet i centrum, med barnet som udgangspunkt, med barnets tarv for øje.

Det er meget vigtigt at de første reaktionspersoner også er klædt på til opgaven, så ud over politi og sundhedsvæsens kurser, bør der være et omfattende støtte-netværk og samtale muligheder til personer der arbejder med tunge børne,- og ungesager, samt dem der anmelder og underretter.

* Inden for 72 timer skal der foreligge en kort, foreløbig opfølgende handleplan. Skal barnets familie have støtte til familie-rådslagning?

Er der ressourcer i barnets omgivelser der kan, og er villige til at støtte op om barnet i en længere periode?

Kan familien iværksætte handlinger som afhjælper udfordringerne?

Kan man iværksætte støttende initiativer i nær-miljøet?

Kan man yde støtte med de faglige redskaber man har lokalt, evt. med hjælp fra centralt hold?

Familievejledning,- og pårørende vejledning skal være en del af indsatsen.

Kan familien ikke træde til for barnet, må de hjælpes til tilknytning til barnet, medmindre det vurderes at barnets udvikling trues fysisk eller psykisk heraf.

* Inden for en uge efter en indløben sag lægger første handleplan for at sikre indsats overfor barnet og dennes pårørende, eller nærmeste.

Med andre ord; indenfor en uge efter skal den første handlingsplan ligge klar, barnet være briefet og debriefet om sin egen situation, på en alderssvarende måde.

De nødvendige hjælpeforanstaltninger bør være aktiverede, og både barnet og dennes familie bør være informerede om, hvilken hjælp de har krav på, og kan få glæde af.

Alt ovenstående er virkelig ambitiøst når man kender virkeligheden derude.

Men vi bør sætte målene tårnhøjt på dette område.

Her mener Samarbejdspartiet også, at vi er nødt til at gøre brug af alt det samarbejde vi overhovedet kan mønstre. Indenfor Rigsfællesskabet, myndigheder imellem, mellem kommuner og Selvstyre, og kommuner og kommuner imellem.

Visitationskriterierne til behandling af taskforce bør følge FNs børnekonventions retningslinjer på afgørende områder, hvor et barn, eller børns, udvikling er truet.

Vi kan godt, hvis vi bruger mange kræfter på det.

Der kan ikke være nogen vigtigere opgave for os.

Tillie Martinussen