Samarbejdspartiet har med stigende bekymring set den polarisering af den grønlandske befolkning, der er en direkte konsekvens af, at der nu tilsyneladende sættes turbo på det største og mest kontroversielle mineprojekt; GME Kuannersuit Projekt. Der er fra forskellig side udtrykt betænkeligheder over den VVM-redegørelse, der er udarbejdet for projektet, bl.a fordi redegørelsen er sammenskrevet af GME selv og ikke udarbejdet af et uafhængigt konsulentfirma med ekspertise indenfor området. 

Samarbejdspartiet mener ikke, at vi har fundet den rette model for minedrift i Grønland. På nuværende tidspunkt, hviler modellen på en lineær økonomisk tilgang, hvor Grønland sælger rettigheden til at udvinde malm, der brydes og udskibes til oparbejdning udenfor Grønland. Grønland får royalities af den eksporterede malm, hvilket er et engangsbeløb, der i minimal i forhold til forædlede produkt. Når minen er tømt, står Grønland tilbage med et tomt hul i jorden, tomme lommer og i værste fald negative miljømæssige konsekvenser for den lokale befolkning, der har lagt lokalitet til minedriften. Værst af alt, så er der ingen garanti for, at udbyttet af minedriften kommer hverken samfund eller den direkte berørte lokalbefolkning til gode.

Samarbejdspartiet er ikke imod industriel udvikling af Grønland og vi skal i Grønland naturligvis også høste gevinsterne for landet af de mange positive muligheder, som klimaforandringerne også giver anledning til. Men det skal ske på en måde, hvor den lokale befolkning får afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes, for det er dem, der skal leve med de direkte konsekvenser af mineaktiviteterne. 

Idet perspektiv så er det Samarbejdspartiet opfattelse, at vi fejlagtigt har valgt at fokusere på det forkerte mineprojekt. Kuannersuit Projektet er af en lang række indlysende årsager kontroversielt og der er ingen umiddelbar indlysende forklaring på, at Grønland skal starte ny minedrift med et så stort og komplekst projekt, der fortsat har en række uafklarede miljø- og erhvervsmæssige konsekvenser for lokalbefolkningen.

Samarbejdspartiet mener derfor, at vores kræfter bør samles om at få igangsat Tanbreeze-projektet, der på en lang række områder forekommer langt mere tilgængeligt og overskueligt end det store Kuannersuit Projekt. 

I den videre proces med Tanbreeze-projektet, skal vores mineral- og råstofforvaltning arbejde på en præmis om, at udvindingstilladelsen baseres på de økonomiske principper, der kendes fra Cirkulær Økonomi. 

Modellen bør indebærer, at Grønland bibeholder ejerskabet af de sjældne jordarter, der udvindes og oparbejdes. De sjældne jordarter fra minen sælges ikke, men leases ud til brugere eller de selskaber, der står for at oparbejde malmen. Når den første bruger er færdig med at udnytte de sjældne jordarter, så genudvindes mineralerne igen og leases ud på ny til andre brugere og kunder. På den måde fastholder Grønland retten til en indtægt fra malmen, der dækker hele malmens anvendelsesperiode.

Denne cirkulære model for minedrift i Grønland kan passende udvikles på baggrund af det langt mere overskuelige Tanbreeze projekt. De indhøstede erfaringer fra den cirkulære økonomiske model kan, sammen med de generelle erfaringer fra hele minedriften, danne grundlag for en ny tilgang til Kuannersuit Projektet, hvor det økonomiske udbytte for Grønland således ikke vil følge den nuværende lineære økonomiske logik, der efterlader Grønland som taber, når minen er tømt. Vi kan gennem en Grønlandsk model for cirkulær minedrift skabe et økonomisk grundlag for vores udvikling, der rækker generationer frem.  

For vi skal passe på vores smukke land og vores befolkning samtidigt med, at vi skal være åbne overfor de muligheder, der byder sig.

Med Samarbejdspartiet får du en stemme imod en forceret start på Kuannersuit Mine Projektet!

Med Samarbejdspartiet får du en stemme, der vil arbejde for Tanbreeze projektets realisering baseret på en cirkulær økonomisk model, hvor ejerskabet af de sjældne mineraler, der udvindes forbliver som grønlandsk ejendom og leases/lejes ud til fremtidige brugere, således at Grønland bevare en indtægtskilde, der rækker ud over minens levetid.

Med Samarbejdspartiet får du en stemme, der vil arbejde for, at beslutninger om mineprojekter sker under fuld inddragelse af den direkte berørte lokalbefolkning, der ligeledes skal have adgang til at udnytte de muligheder, den cirkulære økonomi giver. Det gælder også, hvis der på baggrund af erfaringer fra Tanbreeze Projektet og baseret på cirkulær økonomi træffes beslutning om – og med lokal accept – at igangsætte Kuannersuit Projektet på et senere tidspunkt.