I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Forventer Naalakkersuisut, at sikre og evt. finansiere et affalds-forbrændingsanlæg til Uummannaq?
1a.  I bekræftende fald, hvor langt er man så i processen med at sikre igangsættelse af anlægget?
1b.  I afkræftende fald, hvad er årsagen hertil?


 1. Forventer Naalakkersuisut at understøtte kommunerne i, at sikre forbrændingsanlæg i de byer og bygder der mangler sådanne?
  2a.  I afkræftende fald, hvilke planer har Naalakkersuisut så om at hjælpe kommunerne med, at sikre bortskaffelse af affald til godkendte forbrændingsanlæg for affald?

 2. Kan Naalakkersuisut bekræfte om Avannaata Kommunias affaldsplan bliver fulgt?
  3a. Hvis ikke, hvad er årsagen så hertil?
  3b Hvis ikke, har Naalakkersuisut så nogle sanktionsmuligheder, eller muligheder for at hjælpe kommunerne med at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig affaldshåndtering i hele landet?

 3. Hvor ofte vurderes drikkevandet i Uummannaq, og i andre byer med affaldsforbrænding i det frii forhold til nedfald af partikler fra afbrænding af affald, der påvirker drikkevandets kvalitet? 

 4. Foretages der luftmålinger af eventuel giftig røg i luften over beboelsesområder i Uummannaq og andre byer med affaldsforbrænding i det fri, når affald afbrændes, mhp. at vurdere sundhedsrisici i forbindelse med afbrænding af affald?

 5. Hvorledes stiller Naalakkersuisut sig, i forhold til kendskabet til en eventuel udledning af dioxin – samt andre giftstoffer og tungmetaller, i Uummannaq og andre byer med affaldsafbrænding i det fri set i forhold til generelle sundhedstilstand for befolkningen i disse byer

6a. Mener Naalakkersuisut at en eventuel udledning af dioxin og andre giftstoffer og tungmetaller udgør en forurening, der er uacceptabel?

7. Har Naalakkersuisut tænkt sig at hjælpe kommunerne med affaldshåndtering i landet, finansielt, eller på anden måde? 


 1. Er der planer om at bygge affalds-forbrændingsanlæg hhv. i Uummannaq, og resten af Grønland, hvor der mangler?
  8a. I bekræftende fald, hvornår?

 2. Har Naalakkersuisut noget overblik over, hvilken negativ miljøbelastning affaldsafbrænding for en by af denne størrelse (1.200 – 1.400 mennesker) har?
  9a.  Findes der undersøgelser heraf som Naalakkersuisut kan henvise til?

 3. Hvilke miljøforanstaltninger skal overholdes lovgivningsmæssigt her i landet, når det gælder affaldshåndtering? 

10 a. Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at de miljømæssige foranstaltninger i forhold til affaldshåndtering overholdes nu, i hele landet?


 1. Kan Naalakkersuisut oplyse andet der kan være af interesse for sagen?
  (Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)

  Begrundelse:
  Det fremstår i affaldsplanen for Avannaata Kommunia planperiode 2018-2021 at målsætningerne for at optimere de miljømæssige foranstaltninger i nordregionen skal forbedres. Der er udarbejdet lignende planer for alle kommuner, og affaldshåndtering.
  Alligevel ser vi med bekymring når vi besøger landets regioner, at affaldshåndtering ser uforsvarligt, og usundt ud. Senest har vi med stor bestyrtelse bevidnet at der lukkes en heliport ned et sted i landet, fordi de er bange for, at en ringe affaldshåndtering kunne resultere i en ulykke for beflyvningen.
  Det er jo ikke acceptabelt, men lader til, at være et område der længe har været et problem.
  Således er det ganske interessant at høre, hvilke planer Naalakkersuisut har for at udbedre dette, i samarbejde med kommunerne, der jo har rigeligt af områder de har overtaget, uden ret mange flere midler at arbejde for.

I Samarbejdspartiet mener vi ikke, at der bliver taget nok initiativer i Avannaata Kommunia til at igangsætte foranstaltninger for affaldshåndtering – i lighed med en masse andre kommuner.
Vi har også læst på KNR at flytningen af dumpen i Ikerasaarsuk stadig ikke er igangsat på trods af at man flere gange har bedt om hjælp fra Avannaata Kommunia. 


Noget kan altså tyde på, at kommunerne, herunder Avannaata, har udfordringer med, at sikre de planer der er lagt.
Befolkningen har ret til at leve i et godt miljø omkring deres byer, og dette bør tages alvorligt, både lokalt og overordnet set fra landspolitisk hold.
Fordelene ved et godt affaldssystem giver udvikling omkring de demografiske forhold, og fremadrettet beskyttelse af vores miljø og natur – og ikke mindst menneskene.
Derfor denne række spørgsmål.


Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 dage.

Tillie Martinussen
Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut