Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq

(Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur)

Lad os få en samling kun om lufthavnspakken.
Der er kraftfulde røster om, at man bare vil skubbe landets største investering nogensinde igennem, med et lille flertal.
Folk har svært ved at overskue hvor meget en milliard er, i denne pakke ønsker vi at bruge op mod 3,6 milliarder kroner – uden sikkerhed for effekten.
Hvis en 1 million var sekunder, ville det vare omtrent 11 dage. En milliard ville vare 31,5 år.
Blot for at kvantificere investeringssummen.

Lufthavnspakken vil i dens nuværende form, ramme Grønlands økonomi som en lavine af flere omgange. Der er alvorlig risiko for at vi aldrig rejser os igen.
Vi er ikke imod fornyelse, men den skal ske på et sagligt og oplyst grundlag – og den skal ikke ske på bekostning af børn og unge, de svageste i vort samfund, og vores muligheder for at investere i dem.

Der går følelser i den, og man får fremstillet det som om, at lufthavne er eneste udviklingsmulighed. Sludder. Vi forstår godt, at erhvervsliv og kommuner ønsker den her pakke – det skaber a-skatter, og giver arbejde til lokale. Men hvor meget arbejde?
Mens børn og unge ikke kan få ordentlige folkeskoler, eller hjælp til når de har ondt i livet, mens vor boligmasse forfalder og mugner, skal vi bruge milliarder og atter milliarder uden et ordentligt beslutningsgrundlag? Nej tak.

Hvordan bliver amerikanernes investering? Og hvor stor bliver den?
Hvorfor sætter man sig fast på en 2200 meter bane, i Nuuk – som hurtigt forældes? Hvad skal der ske med Kangerlussuaq og Narsarsuaq? Man vil købe Air Greenland, men vi har ikke hørt et ord om, hvad de skal, eller til hvilken pris? Blot servicere service-kontrakt-områderne?
Og hvad med de mange grusbaner, og op,- og nedgraderinger af lufthavne der ER vedtaget, der bliver en ekstra udgift?

Vi stemmer ikke kun om en lufthavnspakke, men om rigtigt mange ekstra-udgifter, uden en klar plan for, hvordan vi skal realisere alle de ekstra udgifter der kommer med.
Derfor stemmer vi nej. Man kan åbenbart finde millioner i hobetal, i finanslovene – men ikke finde mere end 4 mio. kr. til Killiliissa – indsats for seksuelt krænkede børn og unge, og man kan ikke finde ud af at finansiere en krisetelefon døgnet rundt til selvmordstruede, og bange mennesker.
Politiet samler børn og selvmordstruede op på gaden – men har ingen steder at køre dem hen, ingen tilbud at give dem.
Hvor er vore værdier henne?

Vi tror ikke på der automatisk skabes vækst ved en lufthavnspakke.
Der skal meget mere til.
Der er for mange ubesvarede spørgsmål i det fremlagte.

Vi mener, at der ikke er opnået det forudsatte nødvendige sammenhængs-overblik hverken over den samlede nedbringelse af transportomkostninger eller forøgelse af beflyvningsregulariteten.

Nærværende lovforslag, indeholder således ikke de forudsatte ned-/opgraderinger af andre landingsbaner eller helipads. Forslaget koncentrerer sig alene om de 3 lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.
Samarbejdspartiet mener, at det er et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag.
Det skyldes, at den tilsigtede nationale besparelse eller forøgelse af regulariteten ikke kan beregnes, uden at man har en klar plan for, hvilke andre lufthavne der skal investeres i og skaffes finansiering til.  

Samarbejdspartiet mener, at en sammenhængende transportstruktur også kræver tilpasning af servicekontrakterne, som uundgåeligt vil blive berørt af de nye lufthavnsanlæg.
Derudover, mener vi, at en gældssætning i denne størrelsesorden, bør være genstand for større åbenhed og bedre planlægning, end det har været tilfældet i forhold til nærværende lufthavnspakke.
Vi har heller ikke det fulde overblik over det forventede afkast heraf, da der udestår en del beslutninger inden en rentabilitet kan påvises.

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvad der skal ske med Kangerlussuaq lufthavn, ej heller Narsarsuaq, og vi læser i pressen, at der muligvis er amerikanske investeringer i lufthavnen i Ilulissat på vej. Altså er beslutningsgrundlaget for at haste denne, meget omkostningstunge beslutning igennem, ikke er fuldt ud belyst.
Der opereres ligeledes med 2 atlantlufthavne, hvilket der beskrives i de i de offentliggjorte scenarier.
Samarbejdspartiet vurderer at dette for nærværende, ikke er rentabelt.
Man ønsker ligeledes en fuld udbygning af de 3 lufthavne, i stedet for at tage byggerierne trinvist. Heller ikke dette kan vi fra Samarbejdspartiet støtte.

For at overskue det samlede lovkompleks, bør nærværende punkt ses i sammenhæng med Finansloven, tidligere beslutninger i tilstødende lovgivning, samt sundhedslovgivning, og andre lovgivninger der endnu ikke er vedtaget – men som er en forudsætning for, at træffe en fuldstændigt, sammenhængende beslutning.

Et mindretal i Finans,- og Skatteudvalget er nedstemt vedrørende ønske om samråd op til 2. behandlingens frist.  Afklaringerne der kunne komme som følge heraf, er altså nedstemt op til 2. behandlingen af forslaget, særligt omkring finansiering og fremmedfinansiering havde vi ønsket afklaring af en række spørgsmål.
Vi er forholdt af andre partier i udvalget, at oplysninger om, at de forskellige udvalg, der behandler dette punkt; hhv. Finans,- og Skatteudvalget, Udenrigspolitisk udvalg, samt Anlægsudvalget, ikke nødvendigvis sidder inde med de samme oplysninger. En afklaring af dette havde været ønskeligt.

Desuden lægger der fortroligt stemplede beregninger og rapporter, som alle beslutningstagerne i Inatsisartut ikke har adgang til, hvorfor vi heller ikke kan støtte nærværende forslag.

Derudover ønsker vi at anføre, at vi finder det kritisabelt, at investeringerne i Kalaallit Airports A/S hidkommer fra diverse konti på Finansloven, samt udbyttebetalinger fra Selvstyre-ejede selskaber, som i alt væsentligt kunne være brugt til servicering af befolkningen.


Vi ønsker samtidig en fuld belysning af eksterne finansieringer, genforhandling af Forsvarsaftalen med Danmark i 2020, samt amerikanernes eller andre landes investeringer i lufthavne i Grønland, mindst overfor Inatsisartut – gerne med fuld inddragelse,- eller oplysning og debat med befolkningen.

Dvs. alle de afledte udgifter der ikke er medtaget i lufthavnspakken, men som vi i alt væsentligt mener at kunne uddrage alligevel er nødvendige for dens gennemførsel.
Herunder kommunernes forventede ekstra lånoptag, servicekontrakternes ændringer, og ikke mindst, hvad det kommer til at koste befolkningen at vedtage disse 3 lufthavne i form af afgifter, eller subsidieringer og/eller skatter.

Ligeledes ønsker vi en fuld belysning af konsekvenserne for billet-priser, lufthavns-skatter, konsekvenserne af opkøb af Air Greenland, så et samlet finansieringsgrundlag kan overskues.

Man ønsker at konkurrence-udsætte Atlant-ruten, hvilket vi har fuld forståelse for.
Samtidig ønsker man at opkøbe Air Greenland, der vel så skal konkurrere på udenrigsruterne.
Men stadig også forventes at opretholde og subsidiere indenrigsruterne – hvorfor deres grundlag for hidtidig krydssubsidiering bortfalder.
Samarbejdspartiet kan derfor ikke se nogen anden udvej for servicekontrakternes vedkommende, end prisforøgelse. Vi ønsker en fuld afdækning af planerne herfor, eller den forøgede udgift der naturligt må følge heraf.

Vi mener at nærværende forslag bør være genstand for en ekstra-ordinær ekstra samling, hvor alle relevante udvalg, samt alle Inatsisartut-medlemmer indkaldes, og behandler alle de spørgsmål og svar, der er indkommet i forbindelse med nærværende forslag, samt til belysning af de hidtil ubelyste spørgsmål der henstår.

På det møde kunne der tages beslutning om nærværende lufthavnspakke med fuld inddragelse af hele Inatsisartut, uden samtidigt at skulle koncentrere sig om mange andre punkter på en samling, hvoraf ikke så få af dem er punkter af anseelig størrelse, som f.eks. Forslag til Finanslov for det kommende år.

På den baggrund skal Samarbejdspartiet indstille overfor Naalakkersuisut, inden punktets 3. behandling, at fremsætte ændringsforslag om følgende forhold:
At punkter vedrørende EM2018/21-punktet i Finansloven udelades af Forslag til Finanslov for 2019, og indarbejdes i et samlet lovkompleks.

Herunder de eventuelt nødvendige ændringer i andre lovgivninger; f.eks. i Sundhedsregi, og at disse samles i én samlet pakke, og præsenteres for Inatsisartut på en ekstra-ordinær samling.
Ligeledes ønsker vi at alle relevante udvalg medtages, og at alle Inatsisartut-medlemmer inddrages i arbejdet, uanset i hvilke udvalg de sidder.

Ligeledes at udvalget gives adgang til de ønskede samråd, samt oplysninger, og får en gennemgang af påtænkte andre lovændringer som direkte,- eller indirekte følge af lufthavnspakkens eventuelle vedtagelse.

Med disse ord henviser vi forslaget til videre behandling i hele Inatsisartut.