Vort ordførerindlæg til flg punkt i Salen (punkt : 19 Efterårssamlingen 2018) (ina.gl)

Alderssvarende undervisning som værn mod overgreb
Det er overordentligt positivt, at der nu sættes fokus på retsplejeloven hhv. kriminalloven, omkring seksualforbrydelser. Det er super ærgeligt det er et dansk initiativ alene. Naalakkersuisoq peger dog i sit forelæggelsesnotat på, at et forsvindende lille antal overgreb anmeldes, og det åbner heldigvis en lille dør for, at vi tager fat i, en massiv oplysningskampagne, samt vedvarende, alderssvarende undervisning i, både anmeldelse af, men også beskyttelse mod ,seksuel udnyttelse af børn og unge. Retsstillingen ved seksuelle overgreb, bedres betydeligt ved denne lovgivning, da den efterlader særligt hensyn til børn og unge, der ikke altid véd, at de har været udsat for en forbrydelse, før de er voksne.

Navnlig er de pornografiske fremstillinger af børn og unge, blevet præciseret. Vi ser dog et potentielt bekymringsområde ved § 83, stk. 2, omkring samtykke. Der ses i bemærkningerne, at der menes at et barn over 15 år, kan have givet sit samtykke til ”utugtige” billeder, og det mener vi ikke er fyldestgørende. Et barn på 15 er stadig et barn, og selv om lovgivningen tilsiger de kan have sex med samtykke da, da mener vi faktisk ikke, at et barn på 15 år kan overskue vidtrækkende konsekvenser af billeder og dermed give deres samtykke.

Voksne der udnytter børn og unge på internettet
Internettet varer som bekendt evigt, og vi foreslår derfor, at der tages alvorlige skridt til, at implementere undervisning i, og kampagner om og med grænsesætning – i folkeskolen, og til forældre. Ikke blot i forhold til egen krop, men også i forhold til at kunne spotte udnyttelse af et magtforhold, og hvad krænkelser er. At kunne spotte hvorledes man beskytter sig selv mod grooming og mod fælder som voksne lægger på internettet for børn, teens og pre-teens.

Det kunne også give mening, at implementere samtaler om porno og nøgenbilleder – både de professionelt fremstillede, men også hjemmelavede – i undervisningen til unge. Vi har en helt anden verden derude end da vi voksne var børn. Lovgivningen og vi voksne halser bagefter i forståelsen af denne nye verden.

Det kan være en skræmmende verden derude, især det dybe internet; det såkaldte dark web, handler i høj grad med børneporno, distributionen heraf, og fremmer menneskehandel og udnyttelse af børn. Dette lader sig gøre, fordi internettet eksisterer, og derfor kan man nu udnytte børn i et andet land end det krænkeren kommer fra, blot ved hjælp af webcam eller kameraet på en mobiltelefon.

Vi anbefaler derfor Naalakkersuisut at ratificere Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuelle krænkelser, så snart det er muligt. Både for at sende et kraftigt signal til vore allierede i verden, og for, at kunne deltage ved internationale aktioner om nødvendig, og ligeledes kunne samarbejde med lande verden over, for at standse udnyttelse af børn og unge på internettet. Det er desværre blevet et globalt problem, men når problemet er globalt, kan det også bekæmpes globalt – og det bør vi tage del i.

Vejledninger og implementering så loven får effekt!
Lad os samtidig endnu en gang fra talerstolen opfordre til, at der med denne lovgivning – og dens lettere at forstå sprog, udarbejdes vejledninger til dem der skal håndhæve dem, og ligeledes at sagsbehandlere og andre omsorgspersoner i sundhedsvæsen, og socialt regi, i kommunerne og endda borgerne selv, sikres vejledning i, hvilke ændringer der er, og hvorledes man implementerer denne lovgivning.

Implementering og vejledning er alfa og omega for at love kan få effekt. Sagsbehandlere og anmeldere, børneinstitutioner, og til forældre og andre omsorgspersoner eller fagpersoner der arbejder med børn og unge, og også arbejder med voksne der har været udsat for seksuelle krænkelser, har behov for grundig vejledning.

Vi vil samtidig opfordre til, at udarbejde materiale omkring sund seksualitet, og at denne undervises i, i seksualundervisning i skolerne.

Et nej betyder nej – nu også ved lov – uden pardon
Vi er også meget tilfredse med aldersgrænse-bestemmelsen, ligesom vi ønsker at rose initiativet med en stramning af bestemmelserne for voksne der ikke er i stand til at give samtykke til seksuelle forhold, eller samlejer, og derfor gøres vitterligt, at deres anmeldelser nu kan tages alvorligt.

Voldsomt berusede eller påvirkede personer, der har været udsat for en krænkelse, kan nu gå til politiet, og politiet kan med denne nye lovgivning i hånden, forfølge seksuelt voldelige og krænkende mennesker, der udnytter voksne der ikke kan give tilsagn om seksuelle forhold. Dette gælder også for voksne med handicaps, udviklingshæmning og i udsatte positioner i magtforhold, som ikke er i stand til at give ordentligt tilsagn. Tak for det.

Stærkt civilsamfund – bedre støtte til forebyggelse af seksuelle krænkelser
Vi hilser Red Barnet Grønlands chatfunktion velkommen, her kan man interaktivt online, se efter hvordan man chatter sikkert på nettet. “Paaralugu”, indeholder både råd og vejledning til børn og unge selv, til forældrene og ikke mindst til undervisere. Dette er et glimrende eksempel på, at vi bør have en enhed der understøtter frivillige og civilsamfundet, inden for de områder hvor vi har svært ved at skaffe personale og ressourcer selv. Det nævnte materiale er lige til at gå til, og vi bør arbejde langt mere med denne type undervisning og kampagner her i landet, men sikre dets udbredelse – også til dele af landet med mere sparsomt internet, vha. USB materiale, CD materiale eller andet. Materialet bør kunne tilgå borgere anonymt også, i den ene eller anden form, da der stadig eksisterer tabuer omkring seksualforbrydelser, og at mange ofre er usikre på, om de har været udsat for krænkelser – og som måske ved tilvejebringelse af materiale der kan hjælpe dem, bliver nervøse for, om deres krænker holder øje med dem.

Digitale frontløbere – færre led til hjælp – Grundkursus i håndtering af børn
Endnu en gang skal vi opfordre til, at vi fra offentlig side af, støtter eller selv tilvejebringer, at der oprettes en portal, en app eller et program vi kan udsende på DVD, CD eller andet – hvor man kan lege sig igennem bl.a. sikker adfærd på internettet for børn og unge, men også andre områder der kan have gavn af, at borgere kan klikke sig igennem spørgsmål der vedrører samtykke til samleje, hvornår man er udsat for en forbrydelse og i det hele taget fordrer hjælp til selvhjælp, og hjælp til hvor man kan henvende sig for yderligere råd og vejledning ved så alvorlige sager, som sager om seksualforbrydelser er.

Og send nu forebyggelsesmateriale, samt materiale om krænkelser og forebyggelse af krænkelser – samt hvor man skal henvende sig hvis man har mistanke om krænkelser – ud til alle dagsinstitutioner, døgninstitutioner og andre relevante instanser. Opret et grundkursus på få dage til alle typer socialhjælpere, barnehjælpere og ufaglærte der skal passe på vore børn, med de mest grundlæggende hygiejneprincipper, samt viden om bekymringsbarometer og andre initiativer der forebygger eller opdager vantrivsel, herunder seksualforbrydelser. Lad det være et grundlæggende diplomkursus, man skal bestå for at kunne arbejde med børn. Sørg for at der er en eksamen, som man skal gentage årligt – eller ved hvert jobskift, og skal bestå hver gang. Sammen med en app eller diverse programmer der underviser, hjælper med udredning eller folkeoplyser, kunne vi nå meget langt, med meget få midler, i hvert fald omkring det mest basale. – Og hæv så lønnen for pædagoger, og socialpædagoger samt andre i omsorgsarbejde.

Fagpersoner, borgere og civilsamfund står sammen
Ved Killiliisa lanceringen stod fagfolk, politi, og borgere sammen om ønsket om, at kunne bidrage til at bekæmpe seksuel vold mod børn og unge. Der blev talt om at inddrage vort kulturelle grundlag på en meget effektiv måde, i arbejdet med bekæmpelsen, således vi får mest virksom adfærdsændring hurtigst muligt, er opmærksomme på tabuer, og så vi får Vi fra Samarbejdspartiet vil også gerne pege på, at PTSD-behandling som indgangsvinkel til anden behandling har vist sig meget effektiv i andre lande, ved traumer, voldsom sorg og mangeårig stilhed ved forhold der bør bearbejdes. Kan man kombinere dette med neuro-affektiv behandling og psykosocial undervisning, samt forebyggelse, kan vi nå rigtigt langt på kort tid.

En app eller lignende omkring seksuel udnyttelse for voksne, også være et godt redskab til at bekæmpe seksualforbrydelser. Mange er i tvivl om, om de har været udsat for en forbrydelse fordi vi simpelthen mangler folkeoplysning og en diskussion og debat omkring seksuel udnyttelse af både børn og voksne. Lad os tage undervisningsmateriale med, og lad os sikre os, at man også kan få adgang til denne i bygder og andre mindre byer hvor vi ikke har så let adgang til internettet som vi har i de søkabelbyerne. Det ville være en god hjælp til forældre, og andre, og kunne indeholde oplysninger om, hvor man kan henvende sig, og hvor man kan få råd og vejledning – og ikke mindst, hvordan man sikrer sig beviser.

Vold og seksuel vold
Vold og seksuel vold mod partnere er desværre fortsat et kæmpe problem i vort kære land, og det trækker tråde ind i alle dele af livet. Kunne vi blot udvælge én ting at standse helt i landet, så skulle det være vold, herunder voldtægt. Seksuel vold og vold i parforhold, er et overset problem, som afføder en hel række andre problemer, som vi kæmper med. M obning, udadreagerende adfærd, alvorlig kriminalitet, vold i bybilledet, psykiske og psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt, fattigdom, chikane, uhyggelige statistikker på hjemløshed, på mangel på arbejde, på misbrugsproblemer og mangel på overskud eller empati overfor hinanden, er nogle af følgevirkningerne vi ser.

Forebyggelse af krænkelser – hensyn til ofrene
Ligeledes vil vi opfordre til, at der skabes tilbud til krænkere. Forebyggende tilbud tidligt i livet – Janus-centret i Danmark, samt Alternativ til vold i Norge, er 2 organisationer, der har god og bred erfaring med dette, og gerne deler den med os. Ud over der bør være væsentligt anderledes straffe for seksuelle krænkere, og efter-tilsyn og mulighed for medicinering og voldsom opsyn med særligt krænkere af børn, bør vi også kunne tilbyde reel behandling. Tag nu godt imod et samarbejde indenfor Rigsfællesskabet på dette område – viden, erfaring, medicinering, udredning og andre værktøjer kan vi hente derude.

Ganske vigtigt er det også, at tage offerets hensyn langt mere under revision i lovgivningsarbejdet, og strafudmåling, samt afsoningssted. Og sidst men ikke mindst, så husk at tage familierne til både krænkeren og offeret med i arbejdet. Det betaler sig, og breder sig hurtigt som ringe i vandet.

Hurtig og tidlig hjælp til ofre for seksualforbrydelser er effektivt, og sikrer arbejdamarkedsdeltagelse, uddannelsesparathed, samt effektiv adfærdsændring hurtigt i samfundet. Fra uvidenhed og frygt til oplysthed og ståen sammen omkring, at vi siger nej til vold og seksuel vold.

At sige ordentligt ja til det dejlige
Endelig vil vi opfordre til, at der også undervises i forebyggelse unge imellem. Hvornår er der givet et godt og solidt tilsagn om deltagelse i seksuelle aktiviteter? Hvordan skal de sige nej til gruppepres. Hvilke følger kan det få, hvis de lader sig presse til seksuelle aktiviteter, og hvor skal de henvende sig, hvis de oplever senfølger efter seksuelle aktiviteter der er uønskede?

De uhyggelige tal. Dataindsamling skal vedligeholdes
Sidst men ikke mindst, bør vi vedligeholde vore data på alle områder, fra seksualitet og krænkelser i folkeskole til handicappede og andre. Vi savner i Samarbejdspartiet den funktion MIPI havde, og ikke mindst den lettilgængelige og letlæselige oversigt denne gav, over materialer, forskning o.a.

Lad os afslutte med dette:

I 2016 var 4445 smittede med kønssygdomme. Ud af disse var hele 62 under 14 år!

I syv af de 62 tilfælde var børnene mellem 5 og 9 år.

Lad lige den synke ind. Seks børn mellem 5 og 9 år, der havde klamydia, og et barn mellem 5 og 9 år der havde gonorré.

Antallet af sager hvor kønssygdomme registreres hos mindreårige stiger støt.

Hvorvidt det er et udtryk for, at det nu endelig opdages, eller det er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at anmelde – eller om det er udtryk for en kaotisk sagsgang og for milde straffe, skal stå hen i det uvisse. Men det er uhyggeligt.

Dertil er i hobetal af mørketal på seksuel udnyttelse af børn.

Vi lovede alle under valgkampen at stå sammen imod dette. Lad os gøre alvor af dette, og ikke blot vedtage lovgivning der sigter imod, at bedre retsstilingen for ofre for seksuel vold. Lad os stå sammen om rent faktisk at prioritere dette område med ressourcer, samarbejde internationalt og indenfor Rigsfællesskabet og med kolde, hårde kontanter fra landskassen.

Vi lover de er givet godt ud. Bekæmpelse af så syg og ødelæggende vold mod andre mennesker, især børn og unge – at sætte pengene ind her; er at sætte penge i aktier der helt sikkert betaler sig af i fremtiden. Det er en sikker og solid investering.

I mellemtiden, bør vi styrke sagsbehandling, sagsgange og oplysning omkring seksuel vold.

Med disse ord, sender vi nærværende forslag til behandling i de rette udvalg, med ønsket om, at det undersøges hvilke følge-lovgivninger eller tiltag der kan gøres for at støtte op omkring implementeringen af denne lov. Tak for ordet.